Τι είναι ERP;

Τα συστήματα ERP ή αλλιώς συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP – Enterprise Resource Planning) είναι λογισμικό διοίκησης επιχειρήσεων, συνήθως υπό τη μορφή σουίτας ολοκληρωμένων εφαρμογών. Παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών, συχνά σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας κοινές βάσεις δεδομένων που τηρούνται σε ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Βασικές διεργασίες που εκτελούν είναι η Συλλογή, η Αποθήκευση, η Διαχείριση και η Ερμηνεία δεδομένων. Βρίσκουν εφαρμογή σε πλειάδα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως είναι ο σχεδιασμός προϊόντων, η κοστολόγησή τους, το Μάρκετινγκ και οι πωλήσεις, η Διαχείριση αποθεμάτων, η Διαχείριση πελατών και προμηθευτών, η Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η Διαχείριση σχέσεων πελατών κ.ά.

Το ERP λειτουργεί σαν εργαλείο ελέγχου και παρακολούθησης καίριων πεδίων, όπως το Ταμείο, οι Πρώτες ύλες, η Παραγωγική ικανότητα, οι Παραγγελίες, οι Προμήθειες, κ.ά. Αποτελεί την πιο ασφαλή πηγή πληροφόρησης του εταιρικού προφίλ απαντώντας σε επιχειρησιακά ερωτήματα και συμβάλλοντας στην κατάστρωση ενός ευοίωνου πλάνου για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Πλεονεκτήματα χρήσης ERP
  1. Παρέχει πλήρη ολοκλήρωση του συστήματος, όχι μόνο μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων, αλλά και μεταξύ των εταιρειών του ίδιου ομίλου.
  2. Διαθέτει εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας όπως το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων και το σύστημα αναφορών, με σκοπό τη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων.
  3. Γεφυρώνει τα κενά πληροφόρησης και επικεντρώνεται σε βασικά θέματα, όπως η βελτίωση της παραγωγικότητας, η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων.
  4. Αυτοματοποιεί τις επιχειρηματικές διαδικασίες και διαμοιράζει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας έτσι την εξυπηρέτηση των πελατών και την εταιρική εικόνα.